ILDP 3 (1)

U okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH), izabrano je 11 novih opština kojima će biti pružena tehnička podrška u procesima izrade strategija razvoja i uvođenju sistemskog pristupa u realizaciji, praćenju i izvještavanju o provedbi razvojnih prioriteta. Tim povodom u Sarajevu su potpisani Memorandumi o razumijevanju i Protokoli o saradnji sa sljedećih 11 novoodabranih partnerskih opština: Berkovići, Breza, Čitluk, Han Pijesak, Lukavac, Ravno, Rogatica, Rudo, Šipovo, Višegrad i Zvornik. U okviru ceremonije predstavljeni su i dosadašnji rezultati ILDP projekta u podršci vlastima u BiH, u strateškom planiranju i upravljanju razvojem, te planovi za buduće aktivnosti.

„Potpisivanje sporazuma sa 11 novih partnerskih opština, koje će dobiti podršku ILDP-a, predstavlja nastavak projektnih napora za poboljašanje sistema strateškog planiranja u zemlji i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave da kreiraju i implementirali svoje strategije razvoja u partnerstvu sa lokalnim zajednicama. Tokom konsolidacijske faze, ILDP će nastojati da dovede investicije u lokalne zajednice, i doprinese poboljšanju javnih usluga za građane, te poveća ekonomske perspektive i mogućnosti zapošljavanja, što će dovesti do unapređenja kvaliteta života ljudi u BiH“, rekla je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.
“ILDP je vodeći projekat koji, dugoročno, ima potencijal da napravi pozitivan pomak  za ljude u Bosni i Hercegovini, i to na održiv način”, rekla je Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH.
Divna Aničić, načelnica opštine Mrkonjić Grad, predstavila je iskustva u saradnji sa ILDP projektom, a Edin Delić, načelnik opštine Lukavac, naveo je očekivanja od buduće saradnje sa ILDP projektom koja treba rezultirati izgradnjom kapaciteta za strateško upravljanje razvojem.
ILDP projekat djeluje od 2008. godine i tokom više od 9 godina realizacije, u dvije faze, pružen je doprinos u poboljšanju kvaliteta usluga u sektorima javne uprave, zdravstva, obrazovanja i komunalnih usluga za više od 103.000 građana (uključujući i više od 17.000 građana iz marginaliziranih grupa). Osim toga pružena je i podrška u povećanju prihoda za 2.400 građana i kreiranju skoro 530 novih radnih mjesta. U prethodnom periodu izrađena je Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO) koja je standardizirala strateško planiranje na lokalnoj razini u oba entiteta, a više od 40 partnerskih jedinica lokalne samouprave izradilo je standardizirane strategije razvoja i iniciralo procese za sustavno upravljanje lokalnim razvojem. Također, uspostavljeni su entitetski mehanizam za finansiranje prioriteta lokalnog razvoja i okvir za strateško planiranje na entitetskoj razini.
U trećoj fazi, koja će trajati od 2017. do 2021. godine, ILDP će raditi na konsolidaciji ostvarenih rezultata u upravljanju razvojnim procesima. U narednom periodu ILDP će sarađivati sa 33 jedinice lokalne samouprave, 10 kantona i relevantnim entitetskim partnerima te Brčko distriktom BiH na uspostavi održivog i koherentnog sistema za upravljanje razvojem, uz obezbjeđivanje poticajnih finansijskih mehanizama za realizaciju razvojnih prioriteta na lokalnom i kantonalnom nivou.

ILDP 3 (3)

 

ILDP 3 (4) ILDP 5