U cilju realizacije projekta ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“ koji se implementira u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj – D4D”, koji predstavlja projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH, Općina Ključ i firma DOO „KOFIX“ Ključ u svrhu realizacije navedenog projekta, a za podsticaj zapošljavanja i unaprijeđenja lokalnog razvoja raspisuju:

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA
za učešće u programu ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“

I
Projektom je predviđen transfer znanja, vještina i tehnologija u odgovarajućim zanimanjima u partnerstvu sa dijasporom, što za krajnji rezultat treba da ima povećanje konkurentnosti nezaposlenih lica na lokalnom tržištu rada i povećanje stope zaposlenosti mlađih osoba. Predstavnici dijaspore bi direktno učestvovali u kreiranju i izradi programa stručne edukacije i njegovom provođenju u okviru privatne kompanije DOO „KOFIX“ Ključ.

II
U smislu ovog Programa:
– Obuka je sticanje znanja i vještina za obavljanje složenijih poslova koji su srodni osnovnom zanimanju kompanije DOO „KOFIX“ Ključ.
– U izradi i provođenju Programa stručne edukacije obuhvaćena je stručna osposobljenost za operatera na izradi i montaži PVC i aluminijske stolarije, odnosno zanimanja i tehnologije čiji su nastavni planovi i programi usklađeni sa standardima EU.
– Program obuke će trajati ukupno 80 sati, odnosno 10 radnih dana.

III

Planirana sredstva za realizaciju kreiranja i implementiranja programa stručnog usavršavanja nezaposlenih lica su obezbijeđena kroz fond projekta ”Dijaspora za razvoj – D4D” i istim će biti obuhvaćeno 6 nezaposlenih lica registrovanih kod JU Služba za zapošljavanje USK-Bihać, Općinski biro rada Ključ, od kojih bi 2 dobilo novo zaposlenje u okviru firme DOO „KOFIX“ Ključ nakon provedenog programa obuke.

IV

Nezaposlene osobe koje žele učestvovati u ovom programu dužne su:
– podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti na protokolu firme DOO „KOFIX“ Ključ, Industrijska zona u Velagićima, ili putem web stranice Općine Ključ, www.opcina-kljuc.ba
– uz aplikaciju priložiti ovjerenu fotokopiju lične karte, CIPS prijavu boravka na području općine Ključ i uvjerenje o prijavi na evidenciji i da je još uvijek na evidenciji Općinskog biroa rada Ključ.
Prednost pri odabiru će imati lica koja se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje USK-Bihać, Općinski biro rada Ključ.

V
Javni poziv ostaje otvoren 10 dana, odnosno od 28.01.2019. godine do 06.02.2019. godine.
Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzeti u razmatranje.

VI
Aplikacije, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno na protokol firme DOO „KOFIX“ Ključ, Industrijska zona u Velagićima, Ključ, ili preporučeno poštom na navedenu adresu sa napomenom: Učešće u programu ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“.
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve mobitela: 061 167 009, 061 167 556, 061 203 656 i na e-mail kofixdoo@bih.net.ba

 

Tekst kompletnog Javnog poziva kao i Aplikacija za prijavu na Javni poziv  se nalaze ispod:

Javni poziv – KOFIX

Aplikacija za prijavu na Javni poziv – KOFIX – RADNA