Služba za stručne poslove Općinskog načelnika i  Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti

Broj: 02-34-773/24

Ključ,  12.4.2024. godine

 

Na osnovu Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima, broj: 02-02-466/24 usvojen na XXXIV redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Ključ, održanoj dana 29.2.2024. godine, Općinski načelnik Općine Ključ, raspisuje

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova

za akademsku 2023/2024. godinu

I

Općina Ključ raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova od I do VI godine, odnosno prvog i drugog ciklusa  studija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za akademsku 2023/2024. godinu

II

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu imaju kandidati:

 • redovni studenti fakulteta i visokoškolskih ustanova od I do VI godine (odnosno prvog i drugog ciklusa studija)  koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali godinu studija,
 • koji nisu u statusu apsolventa,
 • koji imaju prebivalište na području općine Ključ,
 • koji nisu korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz sredstava Budžeta Vlade Unsko-sanskog kantona.

Stipendija bez bodovanja dodjeljuje se:

–    studentima bez oba roditelja,

–    studentima čiji je prosjek ocjena iznad 9,00 i

–    studentima I godine studija koji su u srednjoj školi proglašeni Učenikom generacije.

Studenti koji su apsolventi, vanredni studenti, kao i studenti koji obnavljaju godinu ili su već korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ne mogu konkurisati za stipendiju, niti će njihove molbe biti uzete u razmatranje.

III

Visina, broj stipendija i mjesečni iznos stipendije određuju se na osnovu planiranih sredstava za tu namjenu u Budžetu Općine Ključ, što se svake godine utvrđuje posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Ključ .

Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci akademske godine.

IV

 

Studenti koji su dobijali stipendije proteklih godina iz Budžeta Općine Ključ takođe podliježu ponovnom prijavljivanju na Konkurs za dodjelu stipendija.

V

Kriteriji za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:

a) Uspjeh u učenju

Studenti  I (prve) godine

Za studente prve godine bodovi će se dodjeljivati na osnovu prosječno ostvarene ocjene u srednjoj školi (od I do IV razreda i maturskog ispita) zaokružena na dvije decimale x 3 boda.

Učenicima koji su ostvarili prosjek ocjena 4,70 i više dodijelit će se dodatnih 5 bodova.

Studenti starijih godina

 • prosjek ocjena 6,00 – 6,49 ……………. 12 bodova
 • prosjek ocjena 6,50 – 6,99 ……………. 15 bodova
 • prosjek ocjena 7,00 – 7,49 ………….…18 bodova
 • prosjek ocjena 7,50 – 7,99 ……………. 21 bod
 • prosjek ocjena 8,00 — 8,49 ……………. 24 boda
 • prosjek ocjena 8,50 – 8,99 ……………. 27 bodova

 

b) Materijalni i socijalni položaj

Materijalni i socijalni položaj će se bodovati na osnovu prihoda po članu domaćinstva kako slijedi:

 • prihod od  0 – 99,99 KM po članu domaćinstva ……………….……… 30 bodova
 • prihod od  100,00 – 199,99 KM po članu domaćinstva ……………… 25 bodova
 • prihod od  200,00 – 299,99 KM po članu domaćinstva ……………..  20 bodova
 • prihod od  300,00 – 399,99 KM po članu domaćinstva ……………… 15 bodova
 • prihod od  400,00 – 499,99 KM po članu domaćinstva ……….………10 bodova
 • prihod od  500,00 – 599,99 KM po članu domaćinstva …………….… 7 bodova
 • prihod od  600,00 –699,99 KM po članu domaćinstva ………….……. 5  bodova
 • prihod veći od 700,00 po članu domaćinstva ………………………….bez bodova

U mjesečna primanja ulaze sva primanja po osnovu plata iz radnog odnosa, primanja po osnovu penzije, prihod od poljoprivrede, invalidnina (lična i porodična), naknada po osnovu nezaposlenosti, mjesečni novčani dodatak dobitnika ratnog priznanja, prihod od autorskih prava, imovine i imovinskih prava kao i drugi prihodi koji podliježu oporezivanju.

c) Statusne povlastice

 • Djeca ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika ratnog priznanja/odlikovanja i djeca demobilisanih boraca …………………………………………………………………… 7 bodova

 

 • Djeca iz porodica civilnih žrtava rata, porodica logoraša, korisnici socijalne pomoći i djeca bez roditeljskog staranja  ………………………………………………………….. 4 boda

Kandidati imaju pravo na bodovanje samo za jednu od statusnih povlastica.

d) Godina upisanog studija

 • V i VI godina studija ………….10 bodova
 • IV godina studija ……………… 9 bodova
 • III godina studija ……………… 8 bodova
 • II godina studija …………….… 7 bodova
 • I godina studija ……………….. 6 bodova

e) Ostali kriteriji za bodovanje:

Studentu koji u svom domaćinstvu ima još učenika ili redovnih studenata dodijelit će se dodatni broj bodova i to:

 • za svakog redovnog studenta u domaćinstvu  po 5 bodova,
 • za svakog učenika po 3 boda.

Studentima sa utvrđenim invaliditetom – tjelesnim oštećenjem, dodijelit će se dodatnih 10 bodova.

VI

Kandidati za stipendiju podnose zahtjev za dodjelu stipendija Općini Ključ – Službi za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti. Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Konkurs za dodjelu stipendija objavljuje se putem Radio Ključa, web stranice Općine Ključ i oglasnih ploča Općine Ključ i mjesnih zajednica.

Uz prijavu – zahtjev za dodjelu stipendije učesnici konkursa su dužni dostaviti:

a) Uvjerenje o prebivalištu MUP-a USK-a (CIPS) ne starije od 3 mjeseca ,

b) Ovjerena izjava podnosioca prijave da nije korisnik stipendije iz drugih izvora,

c) Potvrda fakulteta o upisu odgovarajućeg semestra u tekućoj akademskoj godini,

d) Za studente I godine studija svjedočanstvo svih razreda srednje škole i maturskog ispita,

Za studente starijih godina uvjerenje fakulteta o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosjekom ocjena ili ovjerena kopija indeksa,

e) Kućna lista ne starija od 3 mjeseca,

f) Potvrda Biroa za zapošljavanje o privremenoj nezaposlenosti za sve nezaposlene članove domaćinstva sa kućne liste ne starija do 15 dana,

g) Uvjerenje o prihodima ostvarenim u zadnja tri mjeseca za sve zaposlene članove domaćinstva (potvrda o plaći, penzijski ček, invalidnina iz oblasti BIZ-a i drugi dokazi o visini mjesečnog primanja lica sa kućne liste, prihod na osnovu privredne, poljoprivredne, uslužne i druge djelatnosti, dopunskog rada, imovinskih prava ili slično, kao i sva druga primanja koja podliježu oporezivanju),

h) Uvjerenje o pripadnosti porodici ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnog priznanja/odlikovanja i demobilisanih boraca izdato od strane Kantonalnog ministarstva za pitanje boraca i RVI – Odjeljenja BIZ-a Ključ ili Grupe za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze Ključ,

i) Uvjerenje JU „Centar za socijalni rad” Ključ o priznavanju statusa civilne žrtve rata, korisnika socijalne pomoći ili da su djeca bez roditeljskog staranja,

j) Uvjerenje udruženja logoraša „Omer Filipović“ Ključ o pripadnosti porodici logoraša,

k) Dokaz da su članovi sa kućne liste učenici ili studenti,

l) Nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje za studente sa utvrđenim invaliditetom – tjelesnim oštećenjem.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu – zahtjev na Konkurs dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VII

Komisija za dodjelu stipendija dužna je razmotriti sve prispjele prijave – zahtjeve za dodjelu stipendija, utvrditi rang listu te Općinskom načelniku dostaviti prijedlog za dodjelu stipendija kao i Zapisnik o provedenom postupku za dodjelu stipendija. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VIII

Odluku o izboru stipendista donosi Općinski načelnik i objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Ključ.

Nadležna služba dužna je svim studentima koji su aplicirali na Konkurs dostaviti obavještenje o rezultatima Konkursa.

IX

Protiv Odluke Općinskog načelnika o izboru kandidata kojima se dodjeljuje stipendija, učesnici Konkursa imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima Konkursa.

Prigovor se podnosi Komisiji za ljudska prava i izbjeglice Općinskog vijeća Općine Ključ.

X

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti između studenta korisnika stipendije i Općine će se regulisati Ugovorom o stipendiranju.

 

ZČ/AH

OPĆINSKI  NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.