Publikacija “Mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine” predstavlja rezultate istraživanja dijaspore iz Bosne i Hercegovine koje je provedeno u deset zemalja (Australija, Austrija, Danska, Njemačka, Italija, Holandija, Slovenija, Švedska, Švicarska i Sjedinjene Američke Države).

Politikom o saradnji sa iseljeništvom u cilju 3.1. predviđene su aktivnosti koje se odnose na promociju iseljeništva i njegovih razvojnih resursa, što uključuje i mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine.

Mapiranje dijaspore je provedeno u okviru projekta “Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH): Dijaspora za razvoj (D4D)”, kojem je prethodilo zaključenje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Švicarske Konfederacije, koju zastupa federalni ured za vanjske poslove putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju, koju predstavlja Ambasada Švicarske u BiH, Međunarodne organizacije za migracije, koja djeluje putem svoje misije u Bosni i Hercegovini i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH, za koje je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 35. redovnoj sjednici održanoj 10.05.2017. godine dalo odobrenje.

Istraživanje je provedeno u deset zemalja s ciljem da se osigura pregled društveno-ekonomskog profila dijaspore iz Bosne i Hercegovine, uključujući demografske, sociološke, ekonomske i društveno-kulturološke podatke. Poseban fokus je stavljen na mapiranje društveno-ekonomskih i profesionalnih aspekata. Također, tokom mapiranja su ispitani stavovi pripadnika dijaspore prema Bosni i Hercegovini i institucijama u Bosni i Hercegovini, njihova historija i obrasci migriranja, put i trenutni stepen  integracije u odredišnim zemljama, kao i njihove prijašnje i trenutne veze sa Bosnom i Hercegovinom.

Na osnovu provedenog istraživanja koje je radio međunarodni i interdisciplinarni tim istraživača i to dr. Hariz Halilović, dr. Jasmin Hasić, dr. Dženeta Karabegović, dr. Ajlina Karamehić-Muratović i dr. Nermin Oruč, u koordinaciji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) Misijom u BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izrađena je publikacija “Mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine”.

Napominjemo da sadržaj publikacije “Mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine”, uključujući nalaze predstavljene u ovoj publikaciji, ne odražavaju nužno mišljenja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlade Švicarske, UNDP u BiH i IOM u BiH.

Publikacije na bosanskom i engleskom jeziku možete preuzeti na donjim linkovima.

Publikacija na bosanskom jeziku: http://dijaspora.mhrr.gov.ba/wp-content/uploads/2018/08/Mapiranje-dijaspore-iz-Bosne-i-Hercegovine.pdf

Publikacija na engleskom jeziku: http://dijaspora.mhrr.gov.ba/wp-content/uploads/2018/08/MAPPING-BIH-DIASPORA-REPORT.pdf