Akcioni plan online komunikacije sa iseljeništvom: Održavanje virtualnih sastanaka i konferencija

Politika o saradnji sa iseljeništvom (“Službeni glasnik BiH”, br. 38/17) u mjeri 2.5. predviđa unapređenje informisanja i razmjene informacija sa iseljeništvom u okviru čega je predviđena i izrada Plana komunikacije sa iseljeništvom s ciljanim i jasno definiranim aktivnostima kako bi se osigurala efikasna i redovna komunikaciju sa iseljeništvom. Na temelju ove mjere, Ministarstvo je izradilo Plan komunikacije sa iseljeništvom 2018.godine čiji opći cilj je uspostavljena efikasna i redovna komunikacija sa iseljeništvom, unaprijeđeno informisanje iseljeništva i međusobna razmjenu informacija. Izvještaj o realizaciji aktivnosti na izradi Plana komunikacije sa iseljeništvom dostavljen je Vijeću ministara BiH, te razmatran i usvojen na 164.sjednici održanoj 22.1.2019.godine. Plan komunikacije sa iseljeništvom je dostupan na: https://dijaspora.mhrr.gov.ba/dokumenti/plan-komunikacije-sa-iseljenistvom/plan-komunikacije-sa-iseljenistvom-usvojeni/.

Stanje u oblasti komunikacije sa iseljeništvom je značajno unaprijeđeno usvajanjem Plana komunikacije sa iseljeništvom. Otpočela je redovna realizacija niza aktivnosti poput uspostave i informisanja putem posebnog web portala za dijasporu www.dijaspora.mhrr.gov.ba, priprema i distribucija redovnih mjesečnih biltena/newslettera, direktni sastanci i redovne posjete iseljeništvu u zemljama prijema, redovna organizacija skupova za iseljeništvo u BiH itd. Zahvaljujući pomenutim aktivnostima, ostvaren je vidan napredak u komunikaciji sa iseljeništvom.
Najveći dio aktivnosti predviđen Planom komunikacije sa iseljeništvom realizuje se putem interneta kako zbog općepoznatih prednosti ove vrste komunikacijskih kanala, tako i zbog činjenice da iseljeništvo živi izvan granica BiH čime je umanjena mogućnost direktnih kontakata i sastanaka. Ovaj Akcioni plan online komunikacije sa iseljeništvom predstavlja dio operacionalizacije ciljeva Plana komunikacije.

Jedan od alata kojim će se nadomjestiti nedostatak direktnih susreta sa iseljeništvom je održavanje virtualnih sastanaka i konferencija sa iseljeništvom. Opći ciljevi ovakvih sastanaka i konferencija su: razvoj proaktivnog odnosa prema iseljeništvu, blagovremen odgovor na potrebe iseljeništva, unapređenje dvosmjerne komunikacije sa iseljeništvom, unapređenje međusobne saradnje unutar iseljeništva i povećanje vidljivosti Ministarstva u iseljeništvu kao prve komunikacijske tačke u BiH.

Posebni ciljevi virtualnih sastanaka i konferencija sa iseljeništvom su razmijena informacija, upoznavanje sa statusnim pitanjima i stanjem u iseljeničkim zajednicama u zemljama prijema, upoznavanje iseljeništva sa stanjem u BiH, međusobno informisanje o aktivnostima koje se provode na obje strane, informisanje o potrebama iseljeništva, te razmatranje mogućnosti zajedničkih projekata i dalje saradnje, kao i umrežavanje iseljeničkih zajednica iz različitih zemalja prijema.

Virtualnim sastancima i konferencijama iz BiH prisustvuju predstavnici Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a po potrebi i na poziv, i predstavnici drugih nadležnih institucija u BiH ili inostranstvu i predstavnici civilnog sektora u BiH.

Učesnici virtualnih sastanaka i konferencija iz iseljeništva su predstavnici organizacija u iseljeništvu, zainteresovani pojedinci iz iseljeništva a po potrebi i predstavnici diplomatsko konzularnih predstavništava BiH u inostranstvu.

Sastanci se mogu organizovati sa predstavnicima organizacija ili pojedincima iseljeništva iz jedne ili iz više zemalja prijema što će doprinijeti međusobnom upoznavanju i umrežavanju, transparentnosti rada, stvaranju međusobnog povjerenja, te razvijanju saradnje i stvaranju partnerskih odnosa unutar iseljeništva.

Sastanci će se održavati iz prostorija Ministarstva, kao kontakt tačke zadužene za saradnju sa iseljeništvom, putem aplikacije skype ili zoom ili drugih podesnih programa i platformi za direktnu glasovnu i video konferenciju. Skype adresa Ministarstva je: DiasporaMHRR, a zoom adresa je: Dijaspora Iseljenistvo.

Sastanci će se održavati dva puta mjesečno, a po potrebi i češće, dok će teme biti u okviru naprijed navedenih ciljeva.

Sektor za iseljeništvo upućuje poziv za virtualni sastanak predstavnicima iseljeništva direktno na njihove e-mail adrese. Poziv za virtualni sastanak ili konferenciju kome može prisustvovati više zainteresovanih iz iseljeništva može biti objavljen i na web portalu Ministarstva www.dijaspora.mhrr.gov.ba ili dostavljen putem redovnih mjesečnih biltena/newslettera.

Inicijativa za organizaciju sastanka može biti pokrenuta i od strane predstavnika iseljeništva, a upućuje se putem kontakt obrasca na web portalu https://dijaspora.mhrr.gov.ba/kontakt/ .
Sektor za iseljeništvo će moderirati sastanak u slučaju većeg broja učesnika, te voditi zapisnik koji će biti dostavljen svim učesnicima sastanka, odnosno konferencije.

Sektor za iseljeništvo
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH