U saradnji sa NVO „Naša Perspektiva“, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH – Sektor za iseljeništvo, u mjesecu oktobru je obavilo Konsultacije na prednacrt Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom iz BiH.

Na okruglim stolovima organizovanim u gradovima Prijedor, Goražde i Mostar, predstavnici Ministarstva su predstavnicima institucija, gradske i lokalne samouprave, NVO, akademske zajednice i privatnog sektora te drugim zainteresovanim učesnicima prezentovali prednacrt Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom iz BiH 2020 – 2024.

Učesnici su upoznati s ciljevima Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom, opštim podacima o bh. iseljeništvu, brojnosti, karakteristikama, finansijskim resursima, stanju u zemljama prijema, zainteresovanosti iseljeništva da doprinese razvoju BiH, te institucionalnom i normativnom okviru za iseljeništvo u BiH.

U okviru Konsultacija na prednacrt Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom vođena je rasprava o realizaciji 4 operativna cilja Okvirne strategije:

  • Razvijati pravni sistem i institucionalne kapacitete.
  • Uključivanje iseljeništva u društveni razvoj BiH,
  • Uključivanje iseljeništva u ekonomski razvoj BiH,
  • Podrška mladima u iseljeništvu i njihovo uključivanje u društveni i ekonomski razvoj BiH

U diskusijama koje su vođene naglašena je potreba mapiranja iseljeništva na nivou lokalnih zajednica s obzirom da većina lokalnih zajednica nema podatke o svojim iseljenicima, a što je neophodno kako bi se ojačala saradnja, a pogotovu saradnja sa potencijalnim investitorima iz dijaspore.

Također, istaknuta je potreba da se povežu institucije za saradnju sa iseljeništvom na svim nivoima vlasti u BiH kako bi se obezbjedila vertikalna koordinacija u procesu uključivanja iseljeništva u razvoj BiH.

Obrazlažući Strateški cilj 4 Podrška mladima u iseljeništvu i njihovo uključivanje u društveni i ekonomski razvoj BiH, naglašeno je da Bosna i Hecegovina uspostavljanjem posebnog strateškog cilja posvećenog mladima u iseljeništvu, prepoznaje značaj druge i treće generacije iseljenika i njihovu važnost za razvoj Bosne i Hercegovine. Stoga mjere usmerene ostvarivanju ovog strateškog cilja ne treba posmatrati izolovano, već u skladu sa mjerama sadržanim u okviru realizacije drugih strateških ciljeva u ovom dokumentu. Pitanje mladih u iseljeništvu sadržano je u svim strateškim ciljevima u ovom dokumentu, a pojedine mjere se direktno odnosno indirektno odnose na mlade u iseljeništvu.

Tokom diskusije svi predloženi prioriteti su podržani i prisutni su istakli važnost i značaj podrške bh. iseljenicima da ulažu i uključe se u ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine