Pravovremene informacije vezane za lokalne okolnosti izuzetno su važne, a još više u situacijama kao što je vrijeme pandemije koronavirusa COVID-19, kada se u vrijeme socijalne distanciranosti i izolacije nametnula dodatna potreba da se ponude struktuirane informacije lokalnom stanovništvu i dijaspori. Zbog zastarjele postojeće opreme u Radio Ključu, očekivani kvalitet radijskih emisija ne može se održati, niti se osoblje može uključiti u dizajn i provođenje novih sadržaja kao i privlačenje novih slušatelja.Nažalost, oprema koja se koristi u prostorijama radio stanice je zastarjela, što uzrokuje česte kvarove koji rezultiraju prekidima programa. To uveliko utiče na mogućnost pružanja pravovremenih informacija, ali i emitovanje kvalitetnijeg programskog sadržaja.

Ured za dijasporu, kao jedan od rezultata Općine Ključ u sklopu projekta „Dijaspora za razvoj (D4D)”, pokrenuo je aktivnost nabavke odašiljača koji bi znatno doprinio boljoj pokrivenosti signalom te omogućio emitovanje radio programa bez prekida uzrokovanih čestim kvarovima,  kao i razvoju novih i korisnih programskih sadržaja. Fokusiran na osiguravanje povoljnog lokalnog okruženja, prijedlog je prihvatio Općinski načelnik, gospodin Nedžad Zukanović,  smatrajući da je jedan od važnih aspekata istog proaktivna razmjena informacija. Općina to želi osigurati javnim emisijama Javnog preduzeća Radio Ključ, čiji je osnivač Općina Ključ, a sve kako bi se osigurala razmjena tačnih informacija o razvoju COVID-19, ali i poslovnim mogućnostima i izazovima na lokalnom nivou uz uključivanje dijaspore. Naša Općina je partnerska općina projekta koja je uspješno realizovala lokalnu razvojnu inicijativu „Razvoj tržišta rada u saradnji sa dijasporom“, koristeći potencijale dijaspore za lokalni društveno-ekonomski razvoj. Tokom projekta, Radio Ključ je emitovao jednom mjesečno i dva puta reemitovao radio emisije sa sadržajem relevantnim za dijasporu sa ciljem poboljšanja komunikacije sa dijasporom.

Podsjetimo da je „Dijaspora za razvoj (D4D)” projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI), u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini.

Podrška D4D projekta u provođenju ove inicijative je proizašla iz shvatanja da bi realizacija doprinijela prevenciji zdravlja u našoj lokalnoj zajednici, nastavku ekonomskih aktivnosti u lokalnoj ekonomiji koje zahtijevaju revitalizaciju, podizanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti, kao i umrežavanju sa dijasporom kroz pravovremeno informisanje javnosti.

Naravno, pored D4D projekta i Općine Ključ, Radio Ključ će također pružiti doprinos u provođenju ove inicijative kroz rad zaposlenih na radio emisijama usmjerenim na dijasporu sa sadržajem koji se odnosi na lokalne informacije, razvoj događaja vezanih za koronavirus COVID-19, poslovne mogućnosti, zaposlenost, položaj žena i mladih i sl. u narednom periodu.