Projekat „Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“ jeste projekat koji realizuje Općina Ključ u okviru projekta „Dijaspora za razvoj – D4D“ koji predstavlja projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH.

Projektom je predviđen transfer znanja, vještina i tehnologija u odgovarajućim zanimanjima u partnerstvu sa dijasporom, što za krajnji rezultat treba da ima povećanje konkurentnosti nezaposlenih lica na lokalnom tržištu rada i povećanje stope zaposlenosti mlađih osoba.

Predstavnici dijaspore direktno učestvuju u kreiranju i izradi programa stručne edukacije i njegovom provođenju u okviru privatnih kompanija DOO „S.E.C.“ Ključ, DOO „KOFIX“ i DOO „ČAJA DRVOSTIL“, gdje je obuhvaćen jedan broj lica sa evidencije JU Služba za zapošljavanje USK-Bihać, Općinski biro rada Ključ, od kojih je 10 dobilo novo zaposlenje u okviru navedenih firmi.

Takođe, projektom je formiran Ured za dijasporu, organizovani Dani dijaspore, kao i omogućeno emitovanje radio-emisije za dijasporu u cilju stvaranja kontinuirane institucionalne saradnje i dalje izgradnje povjerenja.

Uloga dijaspore u okviru ovog projekta je višestruka. Prvo, pojavljuje se kao vlasnik, uposlenik, ili partner, odnosno nosilac specifičnih znanja i vještina, koje prenosi na lokalnu populaciju, prije svega nezaposlenu. Drugo, svojim iskustvom i zanjem doprinosi razvoju programa neformalnog obrazovanja, koji će služiti budućim obukama i doprinijeti podizanju vještina i konkuretnosti domaće radne snage. I treće, ima ulogu poslodavca odnosno direktno obezbjeđuje posao i radna mjesta korisnicima projekta.

JP „Radio Ključ“ preuzima jedan veći dio akivnosti koje imaju za cilj povećanje informisanosti naših građana u inostranstvu kroz pripremu i emitovanje radio emisije za dijasporu koja bi se emitovala i reemitovala po 1 put mjesečno te informisanje o provođenju projekta.

JU Služba za zapošljavanje USK-Bihać, Općinski biro rada Ključ ima ulogu u pripremi i dostavljanju podataka o broju i strukturi nezaposlenih lica koji se kod njih vode.

U implementaciju projekta su uključene firme DOO „S.E.C.“ Ključ, DOO „KOFIX“ i DOO „ČAJA DRVOSTIL“ koje su trenutno u fazi proširenja investicija i iskazale su interes za provođenje programa transfera znanja, vještina i tehnologija u saradnji sa dijasporom. Navedene firme će kroz projekat izvršiti obuku i zapošljavanje za zanimanja dispečera, operatera na izradi i montaži PVC i Al stolarije i CNC operatera.