U okviru projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, u periodu od 23-25. oktobra 2019. godine je održan trening Mreže praktičara za saradnju sa dijasporom. Tokom trodnevnog rada sa temama “Institucionalizacije saradnje sa dijasporom” i “Podrške investicijama dijaspore kroz poticaje, administrativne i finansijske olakšice, saradnju s višim nivoima vlasti i post-investicijsku podršku”, 29 (18 muškaraca i 11 žena) predstavnika/ica 17 jedinica lokalnih samouprave, 6 kantona iz FBIH i Brčko distrikta BIH su imali priliku da razmjene iskustva vezano za institucionalnu suradnju različitih razina vlasti u kreiranju i implementaciji programa, s fokusom na jedinice lokalne samouprave, te uvrštavanje pitanja iseljeništva u razvojna pitanja na različitim razinama vlasti u svrhu bolje vertikalne i horizontalne koordinacije poslova. Dodatno, razgovaralo se i o očekivanjima od viših razina vlasti po pitanju zakonskih okvira, javnih politika i drugim temama bitnim za razvoj saradnje i koordinacije sa dijasporom.

Jedan od osnovnih zaključaka ovogodišnje Mreže praktičara jeste da je neophodno ojačati saradnju svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u svrhu jačanja saradnje sa iseljeništvom, posebno sa aspekta uključivanja koncepta migracija u što više razvojno-strateških dokumenata na svim razinama vlasti. Pored toga, učesnici/ice su naglasili neophodnost razmatranja izmjena i dopuna javnih politika koje će regulisati pitanja formalizacije suradnje sa dijasporom uz dodatni zaključak da svi nivoi vlasti mogu učiniti više na izgradnji povjerenja i poboljšanju saradnje sa dijasporom i omogućiti konkretne prilike za njen angažman. Upravo ovakvi zaključci su u skladu sa ciljevima Politike o saradnji sa iseljeništvom i projekta “Dijaspora za razvoj” putem kojeg želimo da ohrabrimo dijasporu i jedinice lokalne samouprave da rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica te da iste pružaju veći broj kvalitetnih usluga dijaspori i sarađuju na strateškom nivou sa drugim nivoima vlasti.