U četvrtak i petak, 11. i 12. juna 2020. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, implementirala je online dvodnevnu obuku na temu „Uključivanje dijaspore u lokalni razvoj“.

Ova obuka organizovana je u okviru projekta Dijaspora za razvoj (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Cilj obuke bio je doprinos unapređenju razumijevanja i osnovnih kapaciteta po pitanju uključivanja dijaspore u lokalni razvoj, omogućavajući učenje na bazi prenošenja iskustava, kao i razmjenu dobrih praksi.

Ciljnu grupu činili su načelnici/gradonačelnici i uposlenici jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji rade na poslovima vezanim za lokalni razvoj.

Prvog dana obuke, polaznicima su se obratili predstavnici iz ključnih institucija koje su aktivno uključene u ovoj oblasti:

Kemo Sarač, pomoćnik ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH
Suhrob Koshmuhkhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH
Enver Išerić, direktor Zavoda za javnu upravu i predsjedavajući Koordinacionog tijela za obuku u JLS u FBiH
Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu FBiH

Na obuci je učešće uzelo 38 polaznika koji su uz moderaciju eksternih trenera Agencije, na interaktivan način razmijenili iskustva, primjere dobre prakse te na kraju drugog dana donijeli sljedeće ključne zaključke i preporuke za postizanje uspješne saradnje sa dijasporom u ekonomskog i socijalnom smislu:

Neophodno je obratiti pažnju na upoznavanje i prepoznavanje potreba dijaspore, sakupljanje i analiziranje aktuelnih informacija koji daju dovoljno elemenata koji su zasnovani na činjenicama – kako bi se kreirale ili unaprijedile javne usluge na lokalnom nivou.
Institucionalna saradnja JLS sa dijasporom je preduslov adekvatne (re)uspostave struktuirane komunikacije i suradnje sa dijasporom,
Postoji značajna odgovornost državnih službenika koji sarađuju sa dijasporom i potencijalnim investitorima u cjelini, dijeljenje dobrih praksi JLS sa drugim bi bilo poželjno, bilo putem radionica ADS FBiH ili drugom metodom,
Neophodna je veća i struktuirana promocija dobrih praksi saradnje sa dijasporom, kako bismo iskoristili dobre prakse iz desetine JLS u FBIH,
Mapiranje potreba dijaspore se nameće kao obavezni segment svakodnevnog rada JLS u svrhu pribavljanja, sistematizovana i održavanja baze podataka u svrhu upravljanja lokalnim razvojem,
Primjeri iz prakse jedinica lokalne samouprave saradnje sa dijasporom imaju odlične preduslove za budu pozitivni okidač za prenos iskustva i znanja po pitanju saradnje sa dijasporom,
Rezultati ulaznih podataka pokazuju veliku zainteresovanost za uspostavljanje saradnje sa dijasporom, realizacijom zajedničkih projekata ali pokazuju I neophodnost poznavanja procesa uključivanja koncepta migracija u lokalne strategije.
Sinhronizirani pristup medijskim kampanjama prema donosiocima odluka i javnostima sa pozivima za investiranje i javnih interesom.
Neophodna je dodatna podrška o uvrštavanju koncepta migracija u lokalne razvojne strategije u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata.
ADS FBiH u plan obuka da uključi i jačanje kapaciteta JLS po pitanja uvrštavanja koncepta migracija.